Krio

734 teksty – auto­rem jest Krio.

Fe­nomen sztu­ki współczes­nej po­lega to tym, że nie opiera się na tym co tworzysz, lecz na re­putac­ji którą po­siadasz w branży, oraz Two­jej otoczce marketingowej.Z poz­dro­wieniami┌∩┐(◣.◢)┌∩┐dla Thier­ry Guet­ta (vel. Mr. Brain­wash) "ar­tysty" "tworzące­go" tzw. sztukę współczesną. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 sierpnia 2017, 15:15

Obec­nie woj­ny pro­wadzi się nie tyl­ko przy po­mocy bro­ni, ale również kon­sum­pcji, kul­tu­ry i sztu­ki, przy ak­tywnym wspar­ciu re­ligii oraz nauki. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 sierpnia 2017, 12:21

Ludzie jak niewol­ni­cy - niepil­no­wani udzielają, bo zwierzęca wol­ność woła w nich.in­sp. dzi­siej­szą myślą dnia @piórem2 "Ludzie jak zwierzęta; niepil­no­wa­ne uciekają." 

myśl • 15 sierpnia 2017, 10:53

Życie, spro­wadza się do spełniania ocze­kiwań in­nych. Do­piero reali­zując je, od­najdu­jemy siebie, pośród in­nych ludzi. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 13 sierpnia 2017, 21:59

Sa­mobójca nie mówi "do widze­nia", bo nie lu­bi kłamać. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 2 sierpnia 2017, 11:22

Jedną z naj­groźniej­szych przeszkód do sa­mobójstwa, jest prag­nienie aby żyć. 

myśl • 2 sierpnia 2017, 11:22

Pier­wsz rzecz ja­ka umiera w świado­my swo­jego czy­nu sa­mobójcy, jest strach przed śmiercią. 

myśl • 2 sierpnia 2017, 11:21

Nie zna­my praw­dzi­wych gra­nic swo­jej cier­pli­wości, póki do niej nie doj­dziemy. Jed­no jest jed­nak pew­ne, gdy na nią tra­fimy - poz­na­my nieomylnie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 4 czerwca 2017, 16:49

Im bar­dziej nam nie za­leży, tym bar­dziej się chce. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 4 czerwca 2017, 12:34

Zwyk­le dos­ta­jemy to cze­go chce­my, lecz niemal zaw­sze nie w ta­ki sposób jak pier­wotnie te­go pragnęliśmy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 czerwca 2017, 15:21

Krio

Krio - «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z niską temperaturą, lodem lub krzepnięciem» źródło: Słownik Języka Polskiego PWN Odtwórz Raptem pięć słów: Wilka nosi się w sercu... "Something has changed. Maybe it's me... or perhaps the world (...) If I think that you are waiting for me, I will definitely be able to return. I'll definitely come back to meet with you without giving up... 'cause I'll never leave you all alone. (...) That when the world reaches its end, a paradise will appear somewhere. Aim to the paradise... --- Wolf's Rain d|x_x|b Każda dodana tu myśl to osobna historia, moja historia. Historia setki czynników wpływających na stworzenia takiego, a nie innego zestawienia słów. Ty czytelniku, nie masz mocy spojrzeć na ową historię moimi oczyma. Ale niech i tak będzie. Zaś ja, gdy tu wracam, poznaję ją na nowo... Odtwórz Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. Zanim chamsko zrobisz z mojej myśli grafikę i dodasz na demotywatory, to przynajmniej dodaj źródło cytatu (odpowiedni link tej strony) do swojego dzieła. Odtwórz Droga "Straży Poprawności Pisemnej", jeśli zobaczyłaś błąd, nie omieszkaj dać znać. Zlituj się jednak i zrób to przez prywatną wiadomość:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Krio

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 sierpnia 2017, 09:22Bacharzyniak sko­men­to­wał tek­st Obecnie woj­ny pro­wadzi się [...]

16 sierpnia 2017, 09:19Krio sko­men­to­wał tek­st Obecnie woj­ny pro­wadzi się [...]

16 sierpnia 2017, 09:14Bacharzyniak sko­men­to­wał tek­st Ludzie jak niewol­ni­cy - [...]

16 sierpnia 2017, 09:13Bacharzyniak sko­men­to­wał tek­st Obecnie woj­ny pro­wadzi się [...]

16 sierpnia 2017, 09:11Bacharzyniak sko­men­to­wał tek­st Fenomen sztu­ki współczes­nej po­lega [...]

16 sierpnia 2017, 09:08Krio sko­men­to­wał tek­st Fenomen sztu­ki współczes­nej po­lega [...]

15 sierpnia 2017, 16:00Pankreator sko­men­to­wał tek­st Fenomen sztu­ki współczes­nej po­lega [...]

15 sierpnia 2017, 15:03Krio sko­men­to­wał tek­st Obecnie woj­ny pro­wadzi się [...]

15 sierpnia 2017, 13:30Irracja sko­men­to­wał tek­st Obecnie woj­ny pro­wadzi się [...]