Krio

774 teksty – auto­rem jest Krio.

Os­tatnie met­ry naszej ziem­skiej dro­gi, mu­simy po­konać sami... 

myśl • 31 grudnia 2017, 12:34

Dlacze­go rosną ce­ny z No­wym Ro­kiem? Bo wszys­cy usil­nie życzą so­bie "wszys­tkiego naj­lep­sze­go w no­wym ro­ku", więc na­tural­nym jest iż ludzie, in­ter­pre­tują życze­nia w korzys­tny dla siebie sposób.

Niech wiec WASZE życze­nia, nie obrócą się prze­ciw­ko WAM! ( ‾́ ◡ ‾́ ) 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 30 grudnia 2017, 20:47

Człowiek to kom­pro­mis chodzący na dwóch no­gach. Dwie no­gi człowieka, to kon­sensus między "czte­rema kończy­nami", a "pełza­niem po ziemi"... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 grudnia 2017, 18:59

Ja­kim pra­wem ho­mo sa­piens tak głośno trąbi o swoim "kos­micznie uza­sad­nionym is­tnieniu" i "niez­by­wal­nych pra­wach", sko­ro wszys­tkie ar­gu­men­ty pot­wier­dzające te hi­pote­zy, pochodzą od niego samego?
To tak jak­by uwie­rzyć w dob­roczyn­ny, zdro­wot­ny wpływ pew­ne­go zna­nego na całym świecie czar­ne­go na­poju, na pod­sta­wie ba­dań i ana­liz przep­ro­wadzo­nych przez kon­cern The Co­ca-Co­la Company

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 29 grudnia 2017, 17:57

Jeśli "doj­rzałość" oz­nacza wy­gaśnięte na­tural­nej chęci za­dawa­nia py­tań, pod­ważania te­go co kon­formis­tycznie bez­pie­czne i płynięcia z nur­tem myślowym...

...to już wolę zos­tać dzieckiem. 

myśl • 29 grudnia 2017, 16:09

W młodości, człowiek jest zbyt sku­piony na so­bie, by opłaki­wać in­nych.
Zaś ileś lat później, sta­je się za sta­ry, by opłaki­wać sa­mego siebie. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 28 grudnia 2017, 14:21

Człowiek może zos­tać stworzo­ny dla dob­ra swoich rodziców lub in­nych ludzi. Nie jest jed­nak możli­we stworze­nie człowieka dla je­go włas­ne­go dobra. 

myśl • 27 grudnia 2017, 15:59

Jeśli żałuje się te­go, że się um­rze i uz­na­je śmierć za złą, po­win­no być to jed­noznaczne z żałowa­niem fak­tu, że się urodziło i uz­na­niem na­rodzin za złe. Nie jest bo­wiem możli­we urodze­nie się inaczej niż ja­ko is­to­ta śmiertelna. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 grudnia 2017, 15:59

Człowiek płodząc dzieci, po­niekąd sta­je się przyczyną sta­rości i śmierci. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 grudnia 2017, 15:57

Gdy pos­trze­gasz świat w sposób nie­rzeczy­wis­ty, z cza­sem sta­jesz się duchem...

...siebie... 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 25 grudnia 2017, 16:59

Krio

Krio - «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z niską temperaturą, lodem lub krzepnięciem» źródło: Słownik Języka Polskiego PWN Odtwórz Raptem pięć słów: Wilka nosi się w sercu... "Something has changed. Maybe it's me... or perhaps the world (...) If I think that you are waiting for me, I will definitely be able to return. I'll definitely come back to meet with you without giving up... 'cause I'll never leave you all alone. (...) That when the world reaches its end, a paradise will appear somewhere. Aim to the paradise... --- Wolf's Rain d|x_x|b Każda dodana tu myśl to osobna historia, moja historia. Historia setki czynników wpływających na stworzenia takiego, a nie innego zestawienia słów. Ty czytelniku, nie masz mocy spojrzeć na ową historię moimi oczyma. Ale niech i tak będzie. Zaś ja, gdy tu wracam, poznaję ją na nowo... Odtwórz Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. Zanim chamsko zrobisz z mojej myśli grafikę i dodasz na demotywatory, to przynajmniej dodaj źródło cytatu (odpowiedni link tej strony) do swojego dzieła. Odtwórz Droga "Straży Poprawności Pisemnej", jeśli zobaczyłaś błąd, nie omieszkaj dać znać. Zlituj się jednak i zrób to przez prywatną wiadomość:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Krio

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

31 grudnia 2017, 19:12Yankes sko­men­to­wał tek­st Ostatnie met­ry naszej ziem­skiej [...]

31 grudnia 2017, 12:34Krio do­dał no­wy tek­st Ostatnie met­ry naszej ziem­skiej [...]

30 grudnia 2017, 20:47Krio do­dał no­wy tek­st Dlaczego rosną ce­ny z [...]

30 grudnia 2017, 00:59yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek to kom­pro­mis chodzący [...]

30 grudnia 2017, 00:42yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli żałuje się te­go, [...]

29 grudnia 2017, 18:59Krio do­dał no­wy tek­st Człowiek to kom­pro­mis chodzący [...]

29 grudnia 2017, 18:34$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli doj­rzałość oz­nacza wy­gaśnięte [...]

29 grudnia 2017, 18:27Krio sko­men­to­wał tek­st Jeśli żałuje się te­go, [...]

29 grudnia 2017, 18:27Krio sko­men­to­wał tek­st Jeśli doj­rzałość oz­nacza wy­gaśnięte [...]

29 grudnia 2017, 18:14$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jakim pra­wem ho­mo sa­piens [...]